วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตราที่ 41-44

บทเฉพาะกาล
 มาตรา 41  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิด ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 ที่มีอยู่ใน วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของททท.  ทั้งนี้ ภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 มาตรา 42  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายขององค์การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของ ททท. ทั้งนี้ ภายในเวลา ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 มาตรา 43  ให้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบรรดาพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2502  ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น ผู้ว่าการรองผู้ว่าการ และพนักงานหรือลูกจ้างของ ททท. แล้วแต่กรณี   กับให้ถือว่าเวลาการทำงานของบุคคลดังกล่าวในองค์การส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเวลาการทำงานใน ททท.นับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 มาตรา 44  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งขององค์การส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการออกข้อบังคับระเบียบ หรือ คำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น